Home » headline, News

Markedspris og Regnskaper – rett verdi?

30 October 2009 No Comment

Problemstillinger rundt verdivurderinger

Dr. Robert Kaplan som er professor ved Harvard University påpeker svakhetene ved tradisjonelt regnskap som ikke gjenspeiler reelle verdier i selskapet. Nobelprisvinneren James Tobin har fått oppkalt måleparametre Tobins Q etter seg. Utgangspunktet her er differansen i verdi mellom bokførte verdier og markedsverdien av selskapet. I mange kunnskapsbaserte virksomheter fremkommer dette tydelig. Immaterielle verdier i et selskap er vanskelig å kvantifisere. Professor Baruch Lev hevder at “Traditional accounting systems don’t capture much of what goes on.” og viser til at markedsverdien av Microsoft 30 september 1999 var priset til 28 ganger bokførte verdier.

En utfordring ved verdivurdering er prisingen av immaterielle verdier. Ved et oppkjøp fremkommer gjerne differansen mellom bokførte verdier og kjøpsprisen som goodwill i kjøpers balanse. Verdien av patenter, varemerker og kunnskap om produksjonsprosesser prises sjelden rett i bedriftens balanse, om de i det hele tatt fremkommer. Investeringer til FoU blir i mange bedrifter utgiftsført løpende og fremkommer dermed ikke som en verdi i bedriftens balanse.

Ved verdivurdering av en bedrift søkes det å identifisere fremtidige inntekter som kan genereres gjennom bedriftens ressurser i prognoseperioden. Tillegger man verdiene som reellt finnes i bedriftens aktiva har man et godt utgangspunkt for verdiberegning. Prinsipper som legges til grunn for vurderingen av bedriftens aktiva kan variere. Dermed kan også verdien av bedriften variere som en konsekvens av dette. Det er derfor viktig i en verdivurdering å beskrive hvilke prinsipper som legges til grunn for vurderingen slik at andre kan etterprøve resultatet.

Comments are closed.